DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của Insigna Systems

Insignia Systems, is a developer and marketer of innovative in-store products, programs and services that help consumer goods manufacturers and retail partners drive sales at the point of purchase.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Insigna Systems

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
ISIG

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Marketing Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Services