DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của Jazz Pharmaceuticals, Inc.

Jazz Pharmaceuticals Public Limited Company, a specialty biopharmaceutical company, focuses on the identification, development, and commercialization of pharmaceutical products to meet unmet medical needs.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Jazz Pharmaceuticals, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
JAZZ

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Biotechnology

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare