DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của John B Sanfilippo & Son Inc.

John B. Sanfilippo & Son, Inc. engages in processing and marketing tree nuts and peanuts in the United States.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
John B Sanfilippo & Son Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
JBSS

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Processed & Packaged Goods

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods