DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Ramaco Resources, Inc.

Ramaco Resources, Inc. is an operator and developer of metallurgical coal in southern West Virginia, southwestern Virginia and southwestern Pennsylvania. Its executive offices are in Lexington, Kentucky, with operational offices in Charleston, West Virginia. The Company has five active mines operating from two mining complexes at this time.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Ramaco Resources, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
METC

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
--

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials