DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Momenta Pharmaceuticals Inc.

Momenta Pharmaceuticals, Inc., a biotechnology company, specializes in the in the characterization and process engineering of complex molecules.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Momenta Pharmaceuticals Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
MNTA

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Biotechnology

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare