DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Everspin Technologies Inc.

Everspin Technologies is the leading provider of MRAM solutions. Everspin’s MRAM solutions offer the persistence of non-volatile memory with the speed and endurance of random access memory (RAM), and enable the protection of mission critical data particularly in the event of power interruption or failure.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Everspin Technologies Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
MRAM

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Semiconductor- Memory Chips

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology