DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của NetScout Systems, Inc.

NetScout Systems, Inc., together with its subsidiaries, designs, develops, manufactures, markets, licenses, sells, and supports network, application, and service assurance solutions in the United States, Europe, Asia, and internationally.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
NetScout Systems, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
NTCT

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Business Software & Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology