DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Penn National Gaming

Penn National Gaming, Inc. owns and manages gaming and pari-mutuel properties in the United States and Canada. The company is involved in hotel, dining, retail, admissions, program sales, concessions, racing operations, and other ancillary activities.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Penn National Gaming

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
PENN

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Resorts & Casinos

LĨNH VỰC / SECTOR
Services