DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của PetMed Express Inc.

PetMed Express, Inc., doing business as 1-800-PetMeds, markets non-prescription and prescription pet medications; and other health products for dogs, cats, and horses.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
PetMed Express Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
PETS

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Drug Delivery

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare