DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Pacific Premier Bancorp, Inc.

Pacific Premier Bancorp, Inc. operates as the bank holding company for Pacific Premier Bank that provides banking services to professionals, real estate investors, and non-profit organizations in Southern California. The company’s deposit products include checking accounts, money market accounts, passbook savings, and certificates of deposit.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Pacific Premier Bancorp, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
PPBI

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Regional - Pacific Banks

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial