DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Papa John's International Inc.

Papa John's International, Inc. operates and franchises pizza delivery and carryout restaurants under the Papa John's trademark worldwide. The company also operates dine-in and restaurant-based delivery restaurants in certain international markets.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Papa John's International Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
PZZA

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Restaurants

LĨNH VỰC / SECTOR
Services