DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Silicon Laboratories Inc.

Silicon Laboratories Inc., a fabless semiconductor company, designs, develops, and markets analog-intensive and mixed-signal integrated circuits (ICs).

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Silicon Laboratories Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
SLAB

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Semiconductor - Specialized

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology