DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Sequential Brands Group, Inc.

Sequential Brands Group, Inc. (NASDAQ:SQBG) owns, promotes, markets, and licenses a portfolio of consumer brands in the lifestyle, fashion, active, and home categories, which includes the Emeril Lagasse media and merchandising properties.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Sequential Brands Group, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
SQBG

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Textile - Apparel Clothing

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods