DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Net 1 Ueps Technologies Inc.

Net 1 UEPS Technologies, Inc. provides payment solutions and transaction processing services primarily in South Africa, Korea, and Europe.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Net 1 Ueps Technologies Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
UEPS

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Business Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Services