DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của ACCO Brands

ACCO Brands Corporation (NYSE: ACCO) is one of the world's largest designers, marketers and manufacturers of branded business, academic and consumer products. Our widely recognized brands include AT-A-GLANCEÂ, Day-TimerÂ, Five StarÂ, GBCÂ, HilroyÂ, KensingtonÂ, Marbig, MeadÂ, NOBO, QuartetÂ, Rexel, SwinglineÂ, TilibraÂ, Wilson Jones and many others.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
ACCO Brands

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
ACCO

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Business Equipment

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods