DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của Affiliated Managers Group Inc.

Affiliated Managers Group, Inc., through its affiliates, operates as an asset management company providing investment management services to mutual funds, institutional clients, and high net worth individuals in the United States.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Affiliated Managers Group Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
AMG

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Asset Management

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial