DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của American Express Company

American Express Company provides charge and credit payment card products, and travel-related services worldwide.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
American Express Company

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
AXP

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Credit Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial