DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của Aircastle Limited

Aircastle Limited is a global company that acquires and leases high-utility commercial jet aircraft to passenger and cargo airlines throughout the world.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Aircastle Limited

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
AYR

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Rental & Leasing Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods