DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Broadridge Financial Solutions Inc.

Broadridge Financial Solutions, Inc. provides technology solutions to the financial services industry in the United States, Canada, and the United Kingdom.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Broadridge Financial Solutions Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
BR

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Information & Delivery Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods