DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của The Clorox Company

The Clorox Company manufactures and markets consumer and institutional products worldwide. The company operates in four segments: Cleaning, Lifestyle, Household, and International.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
The Clorox Company

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CLX

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Housewares & Accessories

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods