DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Dolby Laboratories Inc.

Dolby Laboratories, Inc. develops and delivers products and technologies for the entertainment industry worldwide. It designs and manufactures video and audio products for film production, cinema, and television broadcast industries.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Dolby Laboratories Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
DLB

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Diversified Electronics

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology