DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Duke Realty Corporation

Duke Realty Corporation operates as a real estate investment trust (REIT) in the United States. It offers leasing, property and asset management, development, construction, build-to-suit, and other tenant-related services.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Duke Realty Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
DRE

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
REIT - Diversified

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial