DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của First American Financial Corp

First American Financial Corporation provides financial services. It operates through Title Insurance and Services, and Specialty Insurance segments. The Title Insurance and Services segment issues title insurance policies on residential and commercial property, as well as offers related products and services.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
First American Financial Corp

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
FAF

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Property & Casualty Insurance

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial