DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của FedEx Corporation

FedEx Corporation provides transportation, e-commerce, and business services in the United States and internationally.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
FedEx Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
FDX

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Air Delivery & Freight Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Services