DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của HSBC Holdings plc

HSBC is one of the largest banking and financial organizations in the world. HSBC's international network comprises over 9,500 offices in 76 countries and territories in Europe, the Asia-Pacific region, the Americas, the Middle East and Africa.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
HSBC Holdings plc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
HSBC

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Foreign Money Center Banks

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial