DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của John Bean Technologies Corporation

JBT Corporation is a global technology solutions provider to the food processing and air transportation industries. Through the JBT FoodTech and JBT AeroTech segments, the company designs, manufactures, tests and services technically sophisticated systems and products.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
John Bean Technologies Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
JBT

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Diversified Machinery

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods