DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Kite Realty Group Trust

Kite Realty Group Trust, a real estate investment trust, engages in the acquisition, development, expansion, construction, ownership, leasing, operation, and management of neighborhood and community shopping centers, and commercial real estate properties in the United States.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Kite Realty Group Trust

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
KRG

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
REIT - Retail

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial