DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Kansas City Southern

Kansas City Southern, through its subsidiaries, engages primarily in the freight rail transportation business. It operates north/south rail between Kansas City, Missouri, and various ports along the Gulf of Mexico in Alabama, Louisiana, Mississippi, and Texas in the midwest and southeast regions of the United States.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Kansas City Southern

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
KSU

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Railroads

LĨNH VỰC / SECTOR
Services