DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Mastercard Incorporated

MasterCard Incorporated, a payments and technology company, provides transaction processing and other payment-related services in the United States and internationally.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Mastercard Incorporated

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
MA

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Business Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Services