DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của MDU Resources Group Inc.

MDU Resources Group, Inc. operates as a diversified natural resource company in the United States. The company generates, transmits, and distributes electricity, as well as distributes natural gas.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
MDU Resources Group Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
MDU

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
General Building Materials

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods