DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của McCormick & Company Inc.

McCormick & Company, Incorporated engages in the manufacture, marketing, and distribution of flavor products and other specialty food products to the food industry worldwide.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
McCormick & Company Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
MKC

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Processed & Packaged Goods

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods