DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Medical Properties Trust Inc.

Medical Properties Trust, Inc. operates as a real estate investment trust (REIT) in the United States. It acquires, develops, and invests in healthcare facilities; and leases healthcare facilities to healthcare operating companies and healthcare providers.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Medical Properties Trust Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
MPW

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
REIT - Healthcare Facilities

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial