DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Vail Resorts Inc.

Vail Resorts, Inc. primarily engages in the operation of resorts principally in the United States.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Vail Resorts Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
MTN

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Resorts & Casinos

LĨNH VỰC / SECTOR
Services