DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của PAR Technology Corp.

PAR Technology Corporation provides information technology solutions to organizations and businesses in the hospitality industry worldwide. The company operates in two segments, Hospitality and Government.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
PAR Technology Corp.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
PAR

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Business Equipment

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods