DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Quanta Services Inc.

Quanta Services, Inc. provides specialty contracting services primarily in North America. The company’s Electric Power Infrastructure Services segment designs, installs, upgrades, repairs, and maintains electric power transmission and distribution networks, and substation facilities; renewable energy generation facilities; and offers emergency restoration services, including repairing infrastructure … More to the electric power industry.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Quanta Services Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
PWR

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
General Contractors

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods

LƯU Ý

  • Xin vui lòng đợi một lát để Báo cáo được tải về, tùy thuộc vào dung lượng của Báo cáo mà thời gian có thể nhanh hoặc chậm.
  • Báo cáo chỉ cho phép xem từ Việt Nam.