DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Sturm, Ruger & Company

Sturm, Ruger & Company, Inc. engages in the design, manufacture, and sale of firearms in the United States.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Sturm, Ruger & Company

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
RGR

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Sporting Goods

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods