DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Charles Schwab Corp.

The Charles Schwab Corporation is a leading provider of financial services with 8.1 million client brokerage accounts, 1.4 million corporate retirement plan participants, 736,000 banking accounts, and $1.7 trillion in client assets.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Charles Schwab Corp.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
SCHW

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Investment Brokerage - National

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial