DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của The J. M. Smucker Company

The J. M. Smucker Company engages in the manufacture and marketing of branded food products in the United States and internationally.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
The J. M. Smucker Company

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
SJM

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Processed & Packaged Goods

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods