DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Spectrum Brands, Inc.

Spectrum Brands Holdings, Inc., together with its subsidiaries, operates as a consumer products company worldwide.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Spectrum Brands, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
SPB

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Appliances

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods