DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của STAG Industrial

STAG Industrial, Inc. is a real estate investment trust (REIT) focused on the acquisition and operation of single-tenant industrial properties throughout the United States.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
STAG Industrial

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
STAG

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
REIT - Industrial

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial