DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Southwest Gas Corp.

Southwest Gas Corporation engages in the purchase, distribution, and transportation of natural gas in Arizona, Nevada, and California. As of February 28, 2012, it had 1,859,000 residential, commercial, and industrial customers.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Southwest Gas Corp.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
SWX

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Gas Utilities

LĨNH VỰC / SECTOR
Utilities