DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Teledyne Technologies Inc.

Teledyne Technologies Incorporated provides instrumentation and digital imaging products, aerospace and defense electronics, and engineered systems primarily in the United States and Canada.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Teledyne Technologies Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
TDY

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Aerospace/Defense Products & Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods