DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của VirnetX Holding Corp

VirnetX Holding Corporation is an Internet security software and technology company with patented technology for secure communications including 4G LTE security.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
VirnetX Holding Corp

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
VHC

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Internet Software & Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology