DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Valley National Bancorp

Valley National Bancorp operates as the bank holding company for the Valley National Bank that provides various commercial, retail, trust, and investment services. Its deposit products include savings accounts, NOW accounts, money market accounts, time deposits, and certificates of deposit.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Valley National Bancorp

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
VLY

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Regional - Northeast Banks

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial