DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Wabash National Corporation

Wabash National Corporation engages in designing, manufacturing, and marketing standard and customized truck trailers, intermodal equipment, and transportation related products in North America.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Wabash National Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
WNC

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Trucks & Other Vehicles

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods