DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Weingarten Realty Investors

Weingarten Realty Investors operates as a real estate investment trust (REIT). The company engages in the management, acquisition, and development of real estate. It operates in two segments, Shopping Center and Industrial.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Weingarten Realty Investors

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
WRI

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
REIT - Retail

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial