DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của XPO Logistics, Inc

XPO Logistics, Inc. (NYSE: XPO) is a top ten global logistics provider of cutting-edge supply chain solutions to the most successful companies in the world. The company operates as a highly integrated network of people, technology and physical assets in 34 countries, with over 89,000 employees and 1,431 locations. XPO uses its network to help more than 50,000 customers manage their goods more efficiently throughout their supply chains.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
XPO Logistics, Inc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
XPO

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Air Delivery & Freight Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Services

LƯU Ý

  • Xin vui lòng đợi một lát để Báo cáo được tải về, tùy thuộc vào dung lượng của Báo cáo mà thời gian có thể nhanh hoặc chậm.
  • Báo cáo chỉ cho phép xem từ Việt Nam.