DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Radiant Logistics

Radiant Logistics, Inc. is a third party logistics and multimodal transportation services delivering advanced supply chain solutions through a network of company-owned and strategic operating partner locations across North America.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Radiant Logistics

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
RLGT

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Air Delivery & Freight Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Services