DỮ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH,
BÁO CÁO KIỂM TOÁN CÁC CÔNG TY VIỆT NAM

BCTC Hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán của CTCP Đầu tư Kiến trúc Xây dựng Toàn Thịnh Phát

TÊN CÔNG TY
CTCP Đầu tư Kiến trúc Xây dựng Toàn Thịnh Phát

KỲ BÁO CÁO
2019

LOẠI BÁO CÁO
BCTC Hợp nhất

CÔNG TY KIỂM TOÁN
Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM

Ý KIẾN KIỂM TOÁN
Ý kiến từ chối đưa ra ý kiến