DỮ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH,
BÁO CÁO KIỂM TOÁN CÁC CÔNG TY VIỆT NAM

BCTC Riêng năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Tổng Bách Hóa

TÊN CÔNG TY
Công ty cổ phần Tổng Bách Hóa

KỲ BÁO CÁO
2018

LOẠI BÁO CÁO
BCTC Riêng

CÔNG TY KIỂM TOÁN
Công ty kiểm toán không nằm trong danh sách

Ý KIẾN KIỂM TOÁN
Ý kiến ngoại trừ